Ime firme:

Grafopapir

Adresa:

Konstantina Jovanovića 6-8, Beograd

Telefon:

011/4514-397

 011/4234-399

E-mail:

office@grafopapir.com

PIB:

100120946

Matični broj:

06178464

Tekući račun:

170-30011353000-86  ⇒ UniCredit banka

200-2277790101020-81 ⇒ Poštanska štedionica

Za uplate posle valutnog roka izračunava se zakonska zatezna kamata; U slučaju spora nadležan je Sud u Beogradu.

Rok za reklamaciju je 7 (sedam) dana od dana prijema računa

Cene na sajtu su prikazane bez obračunatog PDV-a

Ukoliko imate neka pitanja, molimo popunite: