• Ime firme:

Grafopapir

• Adresa:

Konstantina Jovanovića 6-8, Beograd

• Telefon:

011/4514-397

 011/4234-399

• E-mail:

office@grafopapir.com

• PIB:

100120946

• Matični broj:

06178464

• Tekući račun:

170-30011353000-86  ⇒ UniCredit banka

200-2277790101020-81 ⇒ Poštanska štedionica

Pri uplati se pozvati na model 97, broj 39-2380

Za uplate posle valutnog roka izračunava se zakonska zatezna kamata; U slučaju spora nadležan je Sud u Beogradu.

Rok za reklamaciju je 7 (sedam) dana od dana prijema računa

Cene su prikazane bez obračuna PDV-a.

Ukoliko imate neka pitanja, molimo popunite: