Opis

Gipta sveska

A4 format

Meki povez

60 listova

sitan karo